hónap-képe-archívum-júl

A HÓNAP KÉPE
JÚLIUS

MS mester: Mária és Erzsébet találkozása
 
 
A hónap szövege  (Lukács evangéliuma 1,39–56)
Fölkelvén azután Mária ama napokban, sietve méne a hegyes tartományba, Júda városába. És beméne Zakariás házába, és köszönté Erzsébetet. És lőn, a mint hallotta Erzsébet Mária köszöntését, röpöse méhében a magzat, és betelék Erzsébet Szentlélekkel, és nagy szóval fölkiálta, és mondá: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! És honnét vagyon az nekem, hogy az én Uram anyja jőjön hozzám? Mert íme a mint köszöntésed szava füleimbe jött, a magzat örvendve röpöse az én méhemben. És boldog vagy, ki hittél; mert beteljesednek mindazok, mik neked mondattak az Úrtól.”
     És mondá Mária: „Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben. Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát; ime mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék. Mert nagy dolgokat cselekedett nekem a Hatalmas, kinek szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzedékről nemzedékre száll az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett az ő karjával, elszélesztette a szivök szándékában kevélykedőket. Levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket betöltötte jókkal, és a gazdagokat üresen bocsátá. Oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezvén irgalmasságáról; mint szólott atyáinknak, Ábrahámnak és az ő ivadékának örökre.” Mária pedig nála maradt mintegy három hónapig, azután visszatére házába.
Káldi (1616; Tárkányi-féle revízió: 1865)
„Alig lehet az emberi szívnek vidámítására kedvesebb állapot, alig találkozhatik kellemetesebb gyönyörködtetés, mint a piros rózsákkal virító tavaszon mulatozni a virágos térmezőkön, gyönyörködni a zöldellő erdők ligetesein. Nem most köl ttalálmány, amit beszélek, hanem mindjárt kezdetben önnönmaga az emberi szívnek alkotója mintegy csöppönként öntözgette ezt az új emberbe, akkor tudniillik, midőn Ádámot gyönyörködtetni akarván nem vezette valami kolcsos várakba, nem márvány kőoszlopokkal tornyozott épületekbe, hanem vivé a különbféle virágokkal ékesített paradicsomi gyönyörűségbe, amint az Írás előhozza (Gen. 2): Posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum. Helyhezteté őtet a gyönyörűségnek paradicsomában, hogy mívelné és őrizné azt. Nem különben a mennyei jegyes, mikor a vőlegényt szíveket serkengető édességgel akarja vala gyönyörködtetni, nem hívá őtet a kincses tárházakba vagy hímes palotákba, hanem sietteté a gyöngyvirágokkal, rózsákkal, violákkal kedvesen virító mezőkre, mondván (Cant. 2): Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum. Jer, én szerelmesem, menjünk ki a mezőre, mivel én magam is mezők virágja és lilium convallium, gyöngyvirág vagyok.
     […]
     De hova fáradnánk oly messze határokra? Itt is, nemes Gyöngyös várasának határán, találtam oly kedves ligetet, mely, minekelőtte Gyöngyös várasa lett volna, már a gyöngytermő fákról, vagy a Gyöngyös pataka mellett, bokrain nevekedő gyöngyvirágokról Gyöngyösnek neveztetett. Találtam oly kedves ligetet, melyen e mai napig is egy elhervadhatatlan szépségő tiszta gyöngyvirágszál szünet nélkül illatozik, és a gyöngyösi népnek szívét mindenkor örvendezteti, gyönyörködteti. Hogy világosabban szóljak, ez a Szent Ferenc fiainak klastroma mellett, szép zöld fákkal környülvétetett szentegyház az a kedves, az a gyönyörűséges liget, melyen négyszáz esztendőknél tovább virít s illatozik az a titkos értelmő gyöngyvirágszál, a názáreti szentséges szűz MÁRIA, aki ma, Szent Erzsébet asszony látogatására sietvén, és hegyes tartományos s ligetes erdőkön utazván, méltán maga felől mondotta: Ego lilium convallium. Én gyöngyvirág vagyok.”
(TELEK József: Tizenkét csillagú korona
[] Máriának esztendőbéli tizenkét ünnepeire.
Forrás: Magyar Egyházzene XIX [2011/2012] 226)
 
Felix MENDELSSHOHN-BARTHOLDY (1809–1847): Ave, Maria, 8 szólamú kórusmű. Kottáját lásd itt.
 
DÉRI Balázs: Sarlósboldogasszony, 1962 (Forrás: Magyar Egyházzene XIX [2011/2012] 225).
     Az ünnep hátterét lásd BÁLINT Sándornál, a vonatkozó fejezetben (Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok haza és közép-európai hagyományvilágából II. 9–29).
 

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.