Szenátusi alapító határozat

Szenátusi ülés jegyzőkönyve (2012. május 21., 12. sz. mell.) 


C/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat 

Vallástudományi Központ létrehozásáról
a Bölcsészettudományi Karon 

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékánja a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet III. fejezetének (Kari szintű szolgáltató egységek) 15. § (2) bekezdés alapján:

(2) a) A Karon külső finanszírozású, a finanszírozás mértékéhez igazodó központok (tudásközpont, kutató-központ) működnek, amelyek a dékán közvetlen felügyelete alatt állnak. Kari tanácsi képviseletüket a dékán látja el. A központok saját, a kari Szervezeti és működési rend függelékét képező Szervezeti és Működési Szabályzatuk szerint működnek.

b) A központok alapítását a dékán kezdeményezi. A szenátusi felterjesztéshez a Kari Tanács támogatása szükséges.

javaslatot tett az ELTE BTK Vallástudományi Központja létrehozására. A Központ a Szervezeti és Működési Szabályzatában leírt feladatokat látja el.

A Bölcsészettudományi Kar Tanácsa a 2012. március 22-ei ülésén egyhangúlag, 47 igen szavazattal támogatta a Vallástudományi Központ létrehozását.

A Központ létrehozása az ELTE Bölcsészettudományi Kar stratégiai céljainak elérését támogatja azáltal, hogy hozzájárul a Kar és az ELTE tudományegyetemi jellégének fenntartásához és annak megerősítéséhez. Az új szervezeti egység egyik meghatározó célja, hogy keretet adjon a vallástudományi kutatások eredményeinek az Egyetemen kívül történő megismertetésére. Ez megfelel azon fenntartói elvárásnak, hogy az ELTE mint kiemelt felsőoktatási intézmény továbbra is a nemzetközi rangú tudományművelést tartsa az egyik legfontosabb céljának.

A vallástudomány olyan diszciplína, amely illeszkedik az ELTE BTK Társadalmi Felelősségvállalási Programjához és egyfajta, a vallások közötti harmóniát teremtő, jószolgálati tevékenységéhez. Ezzel a BTK és az ELTE csatlakozik ahhoz a nemzetközi tendenciához, amely a vallások és a civilizációk közötti párbeszédre mint az emberiség jövőjének egyik zálogára tekint.

A Központ létrehozása során nem jön létre új közalkalmazotti státusz. A Központ létrehozásával az a BTK célja, hogy a már meglévő, főképpen tudományos erőforrásoknak szervezett keretek között adjon nagyobb kibontakozási lehetőséget. A Központ működtetése során a feladatok ellátása a meglévő infrastruktúra felhasználásával történik. Így a Központ létrehozása a BTK számára nem jár semmiféle anyagi ráfordítással.

Kérem az ELTE Szenátusát, hogy járuljon hozzá a Vallástudományi Központ létrehozásához a Bölcsészettudományi Karon.

HATÁROZAT

  1. A Szenátus létrehozza a Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Központ elnevezésű szervezeti egységét, amely a dékán közvetlen irányítása alatt működik, egyúttal az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 1. sz. mellékletébe és 3.b. sz. melléklete, a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. mellékletébe felvételre kerül a szervezeti egység.
  2. A jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba, ezzel a Szenátus egyidejűleg kezdeményezi a fenntartónál az Alapító Okirat 1. sz. melléklete értelemszerű módosítását.

Budapest, 2012. május 21.

dr. Mezey Barna s. k.
rektor

CsatolmányMéret
Image icon A VtK alapító határozata.jpg863.13 KB