Gyorshírek

Az ELTE Szenátusa 2017. november 13-i ülésén Rikker Emília igazgatási vezető előterjesztésére, Borsodi Csaba mb. dékán (BTK) szóbeli kiegészítésével, Borhy László rektor hozzászólásával, 39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLVI/2017. (XI. 13.) Szen. sz. határozatát Vallástudományi Tanszék létrehozásáról a Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézet keretein belül. A Szenátusi ülés jegyzőkönyvének 1. számú mellékletét ld. itt.

 

Lectori salutem

 Az ELTE Bölcsészettudományi Karának számos szakján kezdettől fogva jelentős szerepe van a vallások, a vallási jelenség(ek) ismeretének. Az ókori vagy a keleti kultúrák egészének, a középkornak, de különböző fokon az újkori vagy a mai társadalmaknak és történetüknek megértéséhez, nyelvük és irodalmuk értelmezéséhez elengedhetetlen az adott kultúrához tartozó vallás(ok) tanulmányozása. A vallástudománnyal különösen szoros kapcsolatban van továbbá a néprajz (kulturális antropológia), a filozófia, illetve részterületeik annak és ezeknek valamely közös halmaza (pl. népi vallásosság, rítuskutatás, vallásfilozófia), de a régészet vagy a művészettörténet is minduntalan olyan tárgyakat vizsgál, amelyek vallási-rituális vonatkozásúak. A Karon számos, nemzetközileg számon tartott vallástudós oktatott és kutatott (pl. csak az elhunytak közül Kerényi Károly, Marót Károly, Trencsényi-Waldapfel Imre, Hahn István, Kákosy László).
     Több intézet és tanszék összefogásával a „bolognai” oktatási rendszerben kiépült és sikeresen működik az önálló vallástudományi oktatás is: 2006-tól az alapképzés (BA minor) és 2011-től a mesterképzés (MA). 2016 szeptemberétől pedig megkezdődött a PhD-képzés is a Filozófiatudományi Doktoriskola Vallástudományi doktori oktatási programjában. Mindezek szervezését és vezetését a Kar továbbra sem külön, e célra létrehozott intézetre vagy (intézeti) tanszékre bízza, hanem a jelenlegi keretek közt (a vallástudományi szakfelelősök és szakirányfelelősök összehangolt önállóságának meghagyásával) az adott helyeken folyó ilyen irányú munkát részben a dékáni felügyelete alatt álló oktatási-kutatási-szolgáltató szervezeti egységbe, azaz központba (Vallástudományi Központ) integrálja, amely a különböző oktatási szervezeti egységekben folyó vallástudományi oktatás és kutatás szükséges mértékű koordinálására, szervezésére és eredményeiknek a Karon, az Egyetemen és azon kívül való megismertetésére hívatott.
     Mind a vallástudományi oktatás és kutatás, mind a Vallástudomány Központ egy világnézetileg semleges egyetem keretei között működik, s a vallások és a vallásos ember, a vallási kultúra iránti tisztelet, megértés, tolerancia, a tárgyilagos és empatikus tudományos vizsgálat és az eredmények szakszerű, kiegyensúlyozott bemutatása elvi alapjain áll, de különös tisztelettel tekint az Egyetemalapító személyére és az alapítás körülményeire.
     E honlap is e szolgálat jegyében épül ki, jelenlegi és leendő hallgatóink, oktatóink-kutatóink, az egyetemi és a szélesebb szakmai közösség és minden érdeklődő javára, támogatását, szakmai közreműködését remélve. Az oldalakon végigfutó apró képek sorrendje semmiféle értékítéletet nem, annál inkább megbecsülést jelez; legtöbbjükhöz a semmivel nem pótolható személyes jelenlét emléke is kötődik.
 
Déri Balázs egyetemi tanár,
a Vallástudományi Központ igazgatója

 

A hónap képe


Zenélő angyalok, román kori falfestmény. Lluçanèsi mester, XIII. sz., Katalónia
(Museu Diocesà i Comarcal de Solsona)

  • Jézus születésének története (Lukács evangéliuma 2,1–20)

Lőn pedig a napokban, parancsolat méne ki Augusztus császártól, hogy béírattatnék az egész világ. Ez az első béíratás lőn Cirínustól, Szíriának tiszttartójától. És mennek vala mindenek, hogy bévallanák magokat, kiki az ő várasába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret várasából, Judeába, a Dávid várasába, melly Betlehemnek hívattatik, mivelhogy a Dávid házából és nemzetségéből vala, hogy bévallaná magát Máriával, őnéki jegyeztetett nehézkes feleségével. 

Lőn pedig, mikor ott vólnának, bételének a napok, hogy szülne. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bétakará őtet pólákba, és a jászolba fekteté, mert nem vala nékik helyek a szálláson. És pásztorok valának azon tartományba vigyázván, és őrizvén az éjeli vigyázásokat az ő nyájoknál. És ímé, az Úr angyala megállapék mellettek, és az Isten fényessége környűlfogá őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És monda nékik az angyal: „Ne féljetek, mert, ímé, nagy örömet hirdetek néktek, melly lészen minden népnek; mert született ma néktek Üdvözítő, ki az Úr Krisztus, a Dávid várasában. És ez néktek a jel: találtok egy gyermecskét, pólákba bétakarva, és a jászolba helyheztetve.” És mindjárt lőn az angyallal mennyei seregnek sokasága, dicsérvén és mondván: „Dicsőség magasságban az Istennek, és a földön békeség a jó akaratú embereknek!”

És lőn, hogy elmenének tőlök az angyalok mennybe, a pásztorok szóllanak vala egymásnak: „Menjünk el Betlehemig, és lássuk meg e lött dolgot, mellyet az Úr megjelentett nékünk!” És elmenének sietve, és találák Máriát és Józsefet és a jászolba tétetett gyermecskét. Látván pedig megérték a dolgot, melly nékik e gyermek felől mondatott vala. És mindnyájan, akik hallák, csodálkozának azokon, mellyek a pásztoroktól mondattak vala nékik. Mária pedig magában tartja vala mindez igéket, szívében forgatván. És visszatérének a pásztorok, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mindenekben, amiket hallottak és láttak vala, amint megmondatott vala nékik.

Káldi György fordításában (1626)

  • A hónap zenéje | Invitatórium (meghívó zsoltár): Krisztus születék nékünk (Christus natus est nobis). Énekel a Schola Hungarica, vezényel Dobszay László (lemez: Gregorián énekek – magyarul / Gregorian Chants in HungarianHungaroton Classic [HCD 32157], 2004).

Kottáját lásd itt (forrása, protestáns graduálok alapján: Protestáns graduál. Szemelvények a 16–17. századi protestáns graduálok anyagából istentiszteleti és oktatási célra. Készítette Ferenczi Ilona, Dobszay László – Bódiss Tamás és Farkas Zoltán közreműködésével. ReZeM, Budapest 1996).

 

Archívum

Feliratkozás ELTE BTK Vallástudományi Központ | Centre for the Study of Religion RSS csatornájára