Gyorshírek

Déri Balázs megbízást kapott a Vallástudományi Tanszék vezetésére | Tekintettel arra, hogy a Szenátus CCLVI/2017. (XI. 13.) számú határozata alapján az Ókortudományi Intézetben megalakult a Vallástudományi Tanszék, dr. Borsodi Csaba dékán 2018. január 2-án kelt levelével megbízta dr. Déri Balázs egyetemi tanárt, az ELTE BTK Latin Tanszékének vezetőjét és Vallástudományi Központjának igazgatóját a tanszékvezetői feladatok ellátásával 2018. január 1-től a tanszékvezetői pályázat lezárultáig, legkésőbb 2019. június 30-ig terjedő időszakra.

 

Lectori salutem

 Az ELTE Bölcsészettudományi Karának számos szakján kezdettől fogva jelentős szerepe van a vallások, a vallási jelenség(ek) ismeretének. Az ókori vagy a keleti kultúrák egészének, a középkornak, de különböző fokon az újkori vagy a mai társadalmaknak és történetüknek megértéséhez, nyelvük és irodalmuk értelmezéséhez elengedhetetlen az adott kultúrához tartozó vallás(ok) tanulmányozása. A vallástudománnyal különösen szoros kapcsolatban van továbbá a néprajz (kulturális antropológia), a filozófia, illetve részterületeik annak és ezeknek valamely közös halmaza (pl. népi vallásosság, rítuskutatás, vallásfilozófia), de a régészet vagy a művészettörténet is minduntalan olyan tárgyakat vizsgál, amelyek vallási-rituális vonatkozásúak. A Karon számos, nemzetközileg számon tartott vallástudós oktatott és kutatott (pl. csak az elhunytak közül Kerényi Károly, Marót Károly, Trencsényi-Waldapfel Imre, Hahn István, Kákosy László).
     Több intézet és tanszék összefogásával a „bolognai” oktatási rendszerben kiépült és sikeresen működik az önálló vallástudományi oktatás is: 2006-tól az alapképzés (BA minor) és 2011-től a mesterképzés (MA). 2016 szeptemberétől pedig megkezdődött a PhD-képzés is a Filozófiatudományi Doktoriskola Vallástudományi doktori oktatási programjában. Mindezek szervezését és vezetését a Kar továbbra sem külön, e célra létrehozott intézetre vagy (intézeti) tanszékre bízza, hanem a jelenlegi keretek közt (a vallástudományi szakfelelősök és szakirányfelelősök összehangolt önállóságának meghagyásával) az adott helyeken folyó ilyen irányú munkát részben a dékáni felügyelete alatt álló oktatási-kutatási-szolgáltató szervezeti egységbe, azaz központba (Vallástudományi Központ) integrálja, amely a különböző oktatási szervezeti egységekben folyó vallástudományi oktatás és kutatás szükséges mértékű koordinálására, szervezésére és eredményeiknek a Karon, az Egyetemen és azon kívül való megismertetésére hívatott.
     Mind a vallástudományi oktatás és kutatás, mind a Vallástudomány Központ egy világnézetileg semleges egyetem keretei között működik, s a vallások és a vallásos ember, a vallási kultúra iránti tisztelet, megértés, tolerancia, a tárgyilagos és empatikus tudományos vizsgálat és az eredmények szakszerű, kiegyensúlyozott bemutatása elvi alapjain áll, de különös tisztelettel tekint az Egyetemalapító személyére és az alapítás körülményeire.
     E honlap is e szolgálat jegyében épül ki, jelenlegi és leendő hallgatóink, oktatóink-kutatóink, az egyetemi és a szélesebb szakmai közösség és minden érdeklődő javára, támogatását, szakmai közreműködését remélve. Az oldalakon végigfutó apró képek sorrendje semmiféle értékítéletet nem, annál inkább megbecsülést jelez; legtöbbjükhöz a semmivel nem pótolható személyes jelenlét emléke is kötődik.
 
Déri Balázs egyetemi tanár,
a Vallástudományi Központ igazgatója

 

Kurzusok (vallástudomány)


KURZUSOK, KURZUSLEÍRÁSOK
Aktuális: 2017/2018-as tanév, tavaszi félév

Alapképzés | Mesterképzés | Kurzusarchívum
 


A kurzusleírásokat, a teljesítés feltételeit és egyéb aktuális tudnivalókat (amennyiben vannak ilyenek), a kurzus címére kattintva lehet elérni. Az óraadó nevéhez kapcsolt link, ha van ilyen, az oktató elérhetőségeit tartalmazó honlapra irányít.

 • BBN-BIB-212 | Bibliai hermeneutika 2. – Gyakorlat – Mártonffy Marcell – K:14:00-15:30 – F/233.
 • BBN-FIL-213.01 | A középkori filozófia és teológia története – Előadás – Borbély Gábor – SZE:14:00-15:30 – I/228.
 • BBN-FIL-233.03 | Középkori filozófia és teológia szeminárium – Gyakorlat – Borbély Gábor – SZE:18:00-19:30 – I/129.
 • BBN-FIL-361.01 | Vallásfilozófia – Előadás – Borbély Gábor – SZE:12:00-13:30 – I/–104.
 • BBN-FIL-362.02 | Vallásfilozófia – Gyakorlat – Borbély Gábor – SZE:16:00-17:30 – I/129.
 • BBN-HEB-102 | Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 2. – Gyakorlat – Koltai Kornélia – H:12:00-13:30 + CS:14:00-15:30 – F/233.
 • BBN-HEB-102 | Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 2. – Gyakorlat – Balogh Katalin – SZE:14:00-17:00 – F/234.
 • BBN-HEB11-103 | Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 3. – Gyakorlat – Koltai Kornélia – H:10:30-11:15 – F/232.
 • BBN-HEB11-103 | Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 3. – Gyakorlat – Koltai Kornélia – CS:12:30-13:15 – F/232.
 • BBN-HEB11-205.23 | Bibliai szövegolvasás mondattani megközelítéssel – Gyakorlat – Biró Tamás Sándor, Koltai Kornélia – SZE:14:00-15:30 – F/233.
 • BBN-HEB11-205.24 | Bibliai héber szövegolvasás: Ezékiel – Gyakorlat – Buzási Gábor – H:12:00-13:30 – F/232.
 • BBN-HEB11-222 | Zsidó vallás és kultúra 2. – Előadás – Komoróczy Szonja Ráhel – K:12:00-13:30 – F/234.
 • BBN-HEB11-231.2 | Zsidó történelem 1.: Ókor – Előadás – Vér Ádám, Buzási Gábor, Turán Tamás, Biró Tamás Sándor – SZE:10:00-11:30 – F/234.  gazdag
 • BBN-HEB11-300.7 | Bibliaismeret – Gyakorlat – Buzási Gábor – H:16:00-17:30 – F/217.
 • BBN-HEB11-310.4 | Jézus a zsidó hagyományban – Gyakorlat – Buzási Gábor – SZE:16:00-17:30 – F/232.
 • BBN-HEB11-310.5 | Posztbiblikus görög szövegolvasás (Philón) – Gyakorlat – Buzási Gábor – SZE:12:00-13:30 – F/232.
 • BBN-VAL-172:2 | Összehasonlító vallástörténet 2. – Gyakorlat – Vér Ádám – SZE:14:00-15:30 – F/212.
 • BBN-VAL11-111:3 | A vallástudomány forrásai és módszertana – Gyakorlat – Kósa Gábor – SZE:13:30-15:00 – B/112.
 • BBN-VAL11-134:4 | A hinduizmus – Előadás – Ruzsa Ferenc – H:16:00-17:30 – F/Kerényi.
 • BBN-VAL11-161.05 | Kortárs vallásszociológia (Davie) – Előadás – Vér Ádám – K:12:00-13:30 – F/216.
 • BMA-VALD-141:5 | Idegennyelvű szakszövegolvasás – Gyakorlat – Vér Ádám – K:10:00-11:30 – F/233.

A hónap képe


Zenélő angyalok, román kori falfestmény. Lluçanèsi mester, XIII. sz., Katalónia
(Museu Diocesà i Comarcal de Solsona)

 • Jézus születésének története (Lukács evangéliuma 2,1–20)

Lőn pedig a napokban, parancsolat méne ki Augusztus császártól, hogy béírattatnék az egész világ. Ez az első béíratás lőn Cirínustól, Szíriának tiszttartójától. És mennek vala mindenek, hogy bévallanák magokat, kiki az ő várasába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret várasából, Judeába, a Dávid várasába, melly Betlehemnek hívattatik, mivelhogy a Dávid házából és nemzetségéből vala, hogy bévallaná magát Máriával, őnéki jegyeztetett nehézkes feleségével. 

Lőn pedig, mikor ott vólnának, bételének a napok, hogy szülne. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bétakará őtet pólákba, és a jászolba fekteté, mert nem vala nékik helyek a szálláson. És pásztorok valának azon tartományba vigyázván, és őrizvén az éjeli vigyázásokat az ő nyájoknál. És ímé, az Úr angyala megállapék mellettek, és az Isten fényessége környűlfogá őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És monda nékik az angyal: „Ne féljetek, mert, ímé, nagy örömet hirdetek néktek, melly lészen minden népnek; mert született ma néktek Üdvözítő, ki az Úr Krisztus, a Dávid várasában. És ez néktek a jel: találtok egy gyermecskét, pólákba bétakarva, és a jászolba helyheztetve.” És mindjárt lőn az angyallal mennyei seregnek sokasága, dicsérvén és mondván: „Dicsőség magasságban az Istennek, és a földön békeség a jó akaratú embereknek!”

És lőn, hogy elmenének tőlök az angyalok mennybe, a pásztorok szóllanak vala egymásnak: „Menjünk el Betlehemig, és lássuk meg e lött dolgot, mellyet az Úr megjelentett nékünk!” És elmenének sietve, és találák Máriát és Józsefet és a jászolba tétetett gyermecskét. Látván pedig megérték a dolgot, melly nékik e gyermek felől mondatott vala. És mindnyájan, akik hallák, csodálkozának azokon, mellyek a pásztoroktól mondattak vala nékik. Mária pedig magában tartja vala mindez igéket, szívében forgatván. És visszatérének a pásztorok, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mindenekben, amiket hallottak és láttak vala, amint megmondatott vala nékik.

Káldi György fordításában (1626)

 • A hónap zenéje | Invitatórium (meghívó zsoltár): Krisztus születék nékünk (Christus natus est nobis). Énekel a Schola Hungarica, vezényel Dobszay László (lemez: Gregorián énekek – magyarul / Gregorian Chants in HungarianHungaroton Classic [HCD 32157], 2004).

Kottáját lásd itt (forrása, protestáns graduálok alapján: Protestáns graduál. Szemelvények a 16–17. századi protestáns graduálok anyagából istentiszteleti és oktatási célra. Készítette Ferenczi Ilona, Dobszay László – Bódiss Tamás és Farkas Zoltán közreműködésével. ReZeM, Budapest 1996).

 

Archívum

Feliratkozás ELTE BTK Vallástudományi Központ | Centre for the Study of Religion RSS csatornájára