Hírek

KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI HÍREK 
Fordított időrendben

 • 2019. február 28. 10 óra Déri Balázs: Keleti és ókeleti keresztény liturgikus zene a Zenetudományi Intézetben (Bartók terem). Tudományos fórum. "A Közel-Kelet keleti és ókeleti keresztény közösségeinek vallásos (li­turgikus és paraliturgikus) zenéje mind keletkezésében, mind létmódjában mindenestül a száj­hagyományossághoz tartozik. Ha­son­ló ehhez az európai, így a hazai bizánci szertartású egyházak éneke is, még ha (korlátozott) zenei lejegyzésük befolyásolta is ké­sőb­bi hasz­ná­latukat. Jogos, hogy nép­zenei jellegük miatt mind­ezek ilyen módszerű gyűjtések tárgyai lettek, s részét képezik nép­zenei archí­vu­mok­nak, így az MTA BTK Zenetudományi Intézetének is. A hazai bizánci rítusú ke­resz­tény kö­zös­ségek és a közel-keleti keresztények éneke alig is­mert, lé­nye­gében feldolgozatlan része az archívumnak. Az NKFI / SNN 117057 (vez. kutató: Richter Pál, 2016–2019) pályázat ke­re­té­ben töb­bek közt azt tűztük ki, hogy a digitalizálás és az alapvető le­írás után a világ kutatása elé tárjuk az igen értékes kopt, szír, maronita, melkita, etióp ke­­resztény zenei gyűjtések mennyiségét, jel­le­gét s ezzel elindítsuk va­lódi fel­dol­go­zásuk folyamatát. Eset­ta­nul­­mányként elsősorban Borsai Ilona közel-keleti gyűjtéseit akar­tuk meg­ismerni, ezzel lényegében újra el­indítva a kopt zene tudo­má­nyos vizsgálatát."

  Déri Balázs megbízást kapott a Vallástudományi Tanszék vezetésére | Tekintettel arra, hogy a Szenátus CCLVI/2017. (XI. 13.) számú határozata alapján az Ókortudományi Intézetben megalakult a Vallástudományi Tanszék, dr. Borsodi Csaba dékán 2018. január 2-án kelt levelével megbízta dr. Déri Balázs egyetemi tanárt, az ELTE BTK Latin Tanszékének vezetőjét és Vallástudományi Központjának igazgatóját a tanszékvezetői feladatok ellátásával 2018. január 1-től a tanszékvezetői pályázat lezárultáig, legkésőbb 2019. június 30-ig terjedő időszakra.

  Az ELTE Szenátusa 2017. november 13-i ülésén Rikker Emília igazgatási vezető előterjesztésére, Borsodi Csaba mb. dékán (BTK) szóbeli kiegészítésével, Borhy László rektor hozzászólásával, 39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLVI/2017. (XI. 13.) Szen. sz. határozatát Vallástudományi Tanszék létrehozásáról a Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézet keretein belül. A Szenátusi ülés jegyzőkönyvének 1. számú mellékletét ld. itt.

       Fák ünnepe, tu bisvát az ELTE-n (2017. február 18., 19 óra) | [HU] Fák ünnepe, tu bisvát az ELTE BTK-n, a Hillel Hungary és az ELTE BTK Vallástudományi Központja szervezésében 18 és 30 év közöttieknek. A belépő 1 üveg bor! 
       [EN] Tu Bishvat, the holiday of trees at the ELTE BTK University (Trefort Campus – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A). The event is open for everyone aged between 18 and 30. The entrance fee is a bottle of wine.

       Helyszín: ELTE BTK, Trefort-kerti kampusz, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39 (Kari Tanácsterem)
       Időpont: 2017. február 18. (szombat) 19 órától

  Reformáció 500 konferencia (2017. május 9.)

  Vallástudományi önképzőkör (2016. november 9., 14 óra) | Az önképzőköri ülés programja: Szanyi Szilvia: Arhatok és buddhák Vaszubandhu kései műveiben | Vaszubandhu a Kr. u. 4 században alapított buddhista jógácsára filozófia iskola kiemelkedő alakja. Bár filozófiai nézeteit többször felülvizsgálta, élete kései szakaszában féltestvére, a nem kevésbé híres Aszanga hatására elkötelezte magát a jógácsára tanítás mellett. Előadásomban Vaszubandhu három kései műve alapján (különös figyelmet fordítva a Trinsikára és Szthiramati hozzá írott kommentárjára) azt a kérdést fogom megvizsgálni, milyen változások kísérik az arhattá és buddhává válás folyamatát. A két állapot mibenlétét és viszonyát élénk vita övezte a buddhista gondolkodók körében. Vaszubandhu – nem meglepő módon – a jógácsára iskola tanításainak és terminusainak fényében értelmezi az arhat és a buddha állapotot, például hangsúlyozza, hogy az arhatság állapotá-ban megszűnik az úgynevezett tárház- vagy alaptudatosság (álajavidnyána), a buddhák pedig birtoká-ban vannak a téves szubjektum–objektum megkülönböztetéstől mentes világfeletti tudásnak. A két állapot vizsgálata során tehát nemcsak a buddhista szentek ismérveibe, hanem a jógácsára iskola elméleti magjába is bepillantást nyerhetünk.

       Oláh János: Az ólatin rítusok | Ha vallásgyakorlási, vagy éppenséggel kutatási célból, vagy netán kíváncsiságból részt veszünk Lisszabontól Varsóig egy katolikus misén, akkor szinte teljes bizonyossággal elkönyvelhetjük, hogy a római rítus valamely úzusának celebrálását láthatjuk. E rítus hegemóniája ellenben nem azonnal, és főleg nem magától értetődően fejlődött ki, ragyogó példa erre Milánó és Toledo, ahol egyes alkalmakkor, mai napig részesei lehetünk az ambroziánus (nevét Szent Ambrusról, Milánó rendkívül nagy hatású püspökéről kapta) és a mozarab (spanyol, az arab hódítás utánig legelterjed-tebb) rítus megtapasztalásának. Bár éles a határvonal, mégis meg lehet állapítani, hogy nem a római rítus változatai (tehát nem ugyanarra a szerkezetre épülő, és csupán helyenként eltérő variánsai), hanem eredetileg merőben különböző felépítésű rítusokról van szó. További ilyen ólatin rítusok a gallikán, a kelta (értelemszerűen frank és kelta területeken elterjedt szertartások) és a beneventán (Monte Cassino melletti Benedek-rendi szerzetesek rítusa). A felsorolás sorrendje nem véletlen: mind a fennmaradt források mennyisége, mind a korabeli jelentőségük ebben a sorrendben következik. Előadásom e rítusok keletkezéséről, valamint későbbi történetükről szól, amit néhány szertartásbéli sajátossággal egyetemben a római rítussal folytatott „párharc” tükrében fogok ismertetni.

       Helyszín: ELTE BTK, Trefort-kerti kampusz, Múzeum krt. 4/F, 212     Időpont: 2016. november 9. (szerda) 14:00

   

  Purum et immundum (2016. október 14–15.) | Az ELTE BTK Vallástudományi Központja (szervezők: Déri Balázs, Kósa Gábor, Vér Ádám) tudományos konferenciát rendez a vallási tisztaság és tisztátalanság témaköréből. Több mint húsz előadás foglalkozik a tiszta és a tisztátalan, az elkülönült és a közös, az egészséges és a beteg vallási koncepcióival és az ezekhez kapcsolódó rítusokkal régi és élő vallásokban. A részletes program itt olvasható. A konferencia nyitott, a szervezők minden érdeklődőt szívesen látnak.
       Helyszín: ELTE BTK, Trefort-kerti kampusz, Múzeum krt. 4/F, Kerényi terem
       Időpont: 2016. október 14. (péntek) 9:15–17:15 és 15. (szombat) 9:00–13:30

  Minortájékoztató (2016. június 2.) | Az ELTE BTK Bibliatudomány minor és Vallástudomány minor szakirány vezetői és oktatói tájékoztatót tartanak a szakirányok iránt érdeklődő hallgatók számára, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

       Helyszín: Múzeum krt. 4/F 212. terem
       Időpont: 2016. június 2. 14.00
       A képzésekkel kapcsolatos kérdéseikkel személyesen felkereshetik június minden szerda délelőttjén (9–11h) Vér Ádámot (F épület 223.), vagy levélben a szakirányok vezető oktatóit (deri.balazs@btk.elte.hu; buzasi.gabor@btk.elte.hu; ver.adam@btk.elte.hu)
  .

  Psalterium redivivum: Nyári tanulmányi hét a zsolozsmáról (2016. augusztus 21–27.) | Központunk egy NKA-pályázat keretében nyári tanulmányi hetet szervez a magyar zsolozsmahagyományról. A program gerincét a közösen végzett napi énekelt zsolozsma adja (mind a nyolc hagyományos imaórát megtartva). A fennmaradó időt a zsolozsmáról szóló stúdiumok, közös foglalkozások, pihenés és kirándulás tölti ki.  Az idei hét megrendezésére jelentős támogatást nyertünk egy NKA-programból, ezzel tudjuk támogatni az étkezés és szállás költségeit, a méltó lebonyolítást. 

       Eredeti terveink szerint a majki kamalduli remeteség szolgálna a hét méltó helyszínéül, siker esetén akár tartós hagyományt teremtve. Idén azonban ott még csak egy korlátozott, kb. 20 fős csapat fogadására lesz/lenne lehetőség. Ezért szeretnénk az előzetes igényeket felmérni, mert amennyiben lényegesen többen érdeklődnek a program iránt, máshová költöztetnénk a tanulmányi hetet.  Kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik valóban komolyan gondolják a részvételt, akikre valóban számíthatunk. 
       ELŐZETES JELENTKEZÉS. Előzetes jelentkezés határideje: 2016. május 15., vasárnap
   
  Központunk „Műhelytanulmányok” sorozatának 3. kötete. 
       A XX. század során addig soha nem látott ütemben és mértékben változott a kereszténység szent szövegeinek nyelve, mind ami a Bibliát, mind ami a szertartásszövegeket vagy a vallásos tárgyú közbeszédet illeti. E változások olyan hagyományokat számoltak föl, amelyek kortól és felekezettől függetlenül voltak jellemzők az eredeti szövegekre és fordításaikra, és könnyen rokoníthatók a kereszténységen kívüli vallásos nyelvhasználat jelenségeivel. A jelen monográfia a modern
   
  Hanula Gergely: Anyaszentnyelvünk (A „szent nyelvek” és a fordítás) | Megjelent központunk „Műhelytanulmányok” sorozatának 3. kötete. 
       A XX. század során addig soha nem látott ütemben és mértékben változott a kereszténység szent szövegeinek nyelve, mind ami a Bibliát, mind ami a szertartásszövegeket vagy a vallásos tárgyú közbeszédet illeti. E változások olyan hagyományokat számoltak föl, amelyek kortól és felekezettől függetlenül voltak jellemzők az eredeti szövegekre és fordításaikra, és könnyen rokoníthatók a kereszténységen kívüli vallásos nyelvhasználat jelenségeivel. A jelen monográfia a modern nyelvészet eszközeivel közelíti meg a szent nyelv fogalmát és működését, illetve teszi mérlegre az újításokat és a mögöttük álló elméletet. Megérdemli, hogy a téma olyan alapműveként tartsák számon, amelynek ismerete nélkül többé nem folyhat érdemi párbeszéd a szent szövegek magyar fordításáról. 
      A kötet kapható a kiadónál, egyetemünkön és az Egyházzenei Társaság webboltjában.
   
   

       Program: 2016. április 14., Budapest | ELTE BTK, Múzeum krt. 4/A, kari tanácsterem
            
  9.00–17.00 Tudományos konferencia Szent Mártonról és örökségéről
       Egyetemi templom, V. ker. Papnövelde u. 5–7.
            
  19.30 Ünnepi koncert
       2016. április 15., Pannonhalma
            11.15–13.00 Tudományos konferencia Szent Mártonról és örökségéről
            14.30–16.00 Szent Márton-olvasatok.
            Kiállítás-megnyitó és kötetbemutató
  A konferencia részletes programja 
  letölthető itt. Főszervezők: Dejcsics Konrád OSB, Déri Balázs.
  Tudományos tanácsadók: Madas Edit, Szovák Kornél. Szervező és támogató intézmények: ELTE BTK (Vallástudományi Központ) – Pannonhalmi Főapátság
  .

   

  Tudományos konferencia az iszlám 1916. évi magyarországi elismerésének 100. évfordulóján (2016. március 30–31.) | Az ELTE Bölcsészettudományi Kara és az MTA BTK Történettudományi Intézete az iszlám 1916. évi magyarországi elismerésének100. évfordulóján tudományos konferenciát rendez.
       Helyszínek: az Országház felsőházi ülésterme (Budapest, V., Kossuth Lajos tér 1–3.) / Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (ELTE BTK) (Budapest, VIII., Múzeum krt. 4/A)
       Időpont: 2016. március 30–31. (szerda–csütörtök)
      Részletes program, absztraktokkal (Meghívó, plakát) | Regisztráció (a parlamenti szekció részvevőinek feltétlenül szükséges)!

  Az írás arcai (előadássorozat). A félév második előadását (március 2.) Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem Teológiai és Vallástörténeti Tanszékének vezetője tartja Szentírás és kánon címmel. Az előző előadásról szóló tudósítás itt olvasható.

       Időpont: Szerda 16:00–17:30
      
  Helyszín: F/212

  Sajtóhírek az USUARIUM indulásáról:
       2015. november 24. (Magyar Kurír): Bemutatták az Usuarium adatbázist, a nyugati liturgiatörténet új forrásgyűjteményét.
       2015. november 24. (New Liturgical Movement) | Introducing USUARIUM, A Massive New Database of Liturgical Books.
       Az adatbázis címe: http://usuarium.elte.hu

  Bemutatkozik az USUARIUM: A nyugati liturgiaváltozatok új adatbázisa (2015. 11. 17) | A „Magyar Tudomány Ünnepe 2015” alkalmából a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja tart szakmai estet a Régi Zeneakadémia nagytermében. Ennek keretében ad elő az ELTE BTK Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának vezetője, Földváry Miklós István is, a kutatócsoport által létrehozott és fejlesztett új adatbázisról, mely a liturgiaváltozatok eredményes kutatását van hivatva lehetővé és minél könnyebbé, kényelmesebbé tenni a 21. század eszközeivel.
       EN | USUARIUM is probably the largest and best organized digital collection and database for the research of western liturgical sources of the Middle Ages and the early modern period, initiated, designed, and published by Miklós István Földváry and his Research Group of Liturgical History (ELTE University of Budapest). Its principles are detailed on the frontpage. At its present stage, USUARIUM consist of a catalogue of more than 800 books that all can be filtered according to liturgical uses and downloaded by registered users (no payment needed), an index of all kinds of liturgical ceremonies that were ever performed, crosslinking the various types of sources, and an inventory of liturgical texts which lead to the single occurences in each source. Both the ceremonies and the texts are already uploaded from about 200 Missals of sure and central origin, mostly printed. Indices of Rituals and Pontificals are coming soon and a databases for Calendars and Breviaries are also forthcoming.
       Az est programja: (1) Kovács Andrea: A szekvenciadallamok kritikai összkiadásának tanulságai | (2) Szoliva Gábriel: Mit kezdjünk egy felbukkanó új gregorián forrással? – Tanulságok az Oláh-pszaltérium megtalálásáról és feldolgozásáról | (3) Földváry Miklós István: A latin liturgiaváltozatok általános adatbázisa: bemutatkozik az USUARIUM. Közreműködik a LFZE Egyházzenei Tanszakának kórusa, vezényel Merczel György, Mizsei Zoltán és Soós András.
       Helyszín: 1064 Budapest, VI. ker. Vörösmarty u. 35., nagyterem
       Időpont: 2015. november 17., 18:00
       Az adatbázis címe: http://usuarium.elte.hu

   

  Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben (Ohlas Jana Husa a husictví v uherské) ▪ Előadássorozat, hangverseny és cseh-magyar tudományos konferencia lesz 2015. november 9–10-én.
       „A Tábor, a Kehely és a Testvérek: Husz János öröksége” címmel a kar oktatói adnak elő, mindekelőtt az érdeklődő diákoknak 2015. november 9-én (hétfőn) délután 12–16 közt az ELTE BTK, Trefort-kert, Múzeum krt. 4/F 212. tantermében: Prosperitás és átalakulás: Csehország Husz előtt (Nagy Balázs), Husz János életművéről (Mészáros Andor), A cseh testvérek (Déri Balázs), Egy nyitott kérdés, több tudományterület metszéspontjában: az ún. Huszita biblia (Korompay Klára).
       A 600 éve máglyahalált halt cseh reformátor és mozgalma liturgikus és zenei örökségének bemutatására 18 (este 6) órakor a budai Szilágyi Dezső téri református templomban Hana Vlhová-Wörner (Prága/Bázel/Bangor) német nyelvű (magyar fordítással kísért) előadása a cseh nyelvű liturgia XV. század eleji kialakulásáról szól, majd 19–20 (este 7–8) óra közt hangverseny lesz: cseh nyelvű huszita gregorián énekeket, valamint német korálokat szólaltat meg a Praetorius Kamarakórus (vez. Déri Balázs és Kéringer László, duett: Kéringer László és Árvai Dániel, orgonán kísér: Pétery Dóra), Antonín Dvořák Tíz biblikus ének című ciklusát Rajk Judit (alt) énekli, zongorán kísér Pétery Dóra.
       2015. november 10-én (kedden) az Országos Széchényi Könyvtárban (Budavári Palota F. épület, VI. emeleti konferenciaterem), a 9.30-kor kezdődő kiállításmegnyitó uán, 10 órától délután 4 (16) óráig 11 tudományos előadás hangzik el.
       Helyszín: ELTE BTK, Trefort-kert, Múzeum krt. 4/F 212 | Szilágyi Dezső téri református templom (Buda) | Országos Széchényi Könyvtár (Budavári Palota F. épület, VI. emeleti konferenciaterem)
       A rendezvény szervezői és támogatói: ELTE BTK (Művelődéstörténeti Tanszék, Vallástudományi Központ, Szláv és Balti Filológiai Intézet), Országos Széchényi Könyvtár, Cseh Centrum, Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Magyar Művészeti Akadémia.
  A nemzet metaforái ▪ „A nemzet állandóan módosuló fogalmának nyomon követése a humán- és társadalomtudományok segítségével minden korban, de különösen ma kiemelkedően fontos tudományos feladat. A nemzet összetett absztrakt fogalom, és mint minden összetett absztrakt fogalmat, metaforák segítségével hozzuk létre, alakítjuk. Az előadó a fogalom metaforikus struktúráját a kognitív metaforaelmélet alkalmazásával igyekszik feltárni.” Kövecses Zoltán előadásával újraindul a Gólyavári Esték sorozata.
       Időpont: 2015. október 14., szerda 18 óra
       Helyszín: ELTE Trefort-kerti kampusz, Gólyavár, Pázmány Péter terem

   

  La séptima morada | A hetedik szoba Tudományos szimpózium Avilai Nagy Szent Terézről, a spanyol misztikusról születése 500. évfordulójának alkalmából. 2015. október 8−9-én az ELTE BTK Vallástudományi Központja és Spanyol Tanszéke magyar-spanyol tudományos szimpóziumot rendez Doña Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada születése 500. évfordulójának alkalmából „A hetedik szoba. Avilai Nagy Szent Teréz, a spanyol misztikus” címmel.
       Október 8-án, csütörtökön délután 4-től a Gólyavár Pázmány termében négy magyar nyelvű előadás hangzik el, majd A hetedik szoba című film vetítése után a rendezővel, Mészáros Mártával és a forgatókönyvíróval, Pataki Évával lesz beszélgetés.
       Október 9-én, pénteken délelőtt fél 10-től négy spanyol nyelvű előadásra kerül sor a Spanyol Tanszéken (Múzeum krt. 4/C, 278). Délután 2-től a Cervantes Intézet (Vörösmarty u. 32.) ad helyet Marta López Vilar madridi irodalomtörténész-költő előadásának, amelyet a költőnő verseiből összeállított kétnyelvű felolvasás követ. Negyed hattól a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-plebániatemplomban (Pethő Sándor u. 2.) előadás hangzik el a karmelita liturgiáról, majd a Capella Theresiana együttes polifón vesperást énekel Szent Terézről korabeli szerzőktől. Fél hétkor pedig a templom kanonok-plébánosa magyar-latin-spanyol nyelvű votív misét celebrál Szent Terézről. A teljes programot lásd itt.
       Helyszín: ELTE BTK | Cervantes Intézet | Avilai Szent Teréz-plebániatemplom.
       Időpont: 2015. október 8–9. (csütörtök–péntek)
  Félévkezdő megbeszélés A Vallástudományi Központ félévkezdő találkozót szervez, ahová szeretettel várjuk a vallástudományi képzésekben részt­vevő és a képzések iránt érdeklődő hallgatókat (az őszi kurzuskínálatot lásd itt). A megbeszélés során tájékoztatást adunk a képzések felépítéséről, a következő félév kurzusairól és rendezvényeiről, valamint megbeszéljük a képzésekkel kapcsolatos tanrendi kérdéseket (szent nyelvek, kre­ditbefogadás, abszolutórium feltételei).
       Helyszín: Múzeum krt. 4/F, 212.
       Időpont: 2015. szeptember 3. (csütörtök), 10 órától

  Bibliatudomány minor tájékoztatóA Bibliatudomány minor iránt érdeklődők számára tájékoztatót tartunk (az őszi kurzuskínálatot lásd itt). Minden érdeklődőt szeretettel látunk.
       Helyszín: Múzeum krt. 4/F, 233.
       Időpont: 2015. szeptember 4. (péntek), 12 órakor

  „Fontos üzenet a Bibliatudomány minor iránt érdeklődőknek: amennyiben szeretnék felvenni a Bibliatudomány minort, de még nem tudták teljesíteni az előfeltételt (a Bibliaismeret tanegység elvégzését legalább jó osztályzattal), nyugodtan vegyék fel a 2015/16-os tanévben meghirdetett kurzusokat, mert utólagosan beszámítjuk őket, amikor majd hivatalosan is jelentkeznek a szakirányra.” (Buzási Gábor, 2015. 06. 16.)

  Bibliatudományi minor létesült Dr. Horváth Krisztina dékánhelyettes előterjesztésére az ELTE BTK Kari Tanácsa nyílt szavazással, 42 igen szavazattal, egyhangúlag meghozva a XL/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatta a Bibliatudomány diszciplináris minor létrehozását. A minor szakirányt már a 2015/2016-os tanévben hivatalosan föl lehet venni (a tanegységlistát ld. a kari honlap megfelelő szekciójában), egyes tanegységei pedig szabad kreditekért vagy a minor szakirány előkészítéseképpen a minor felvétele előtt is elvégezhetők.


  Hivatalosan is megalakult a Liturgiatörténeti Kutatócsoport Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére az ELTE BTK Kari Tanácsa nyílt szavazással 42 igen szavazattal, egyhangúlag meghozva a XXXVIII/2015 (IV. 16.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatta a kari SzMR (Szervezeti és Működési Rend) I. számú mellékletének módosításával a Liturgiatörténeti Kutatócsoport létrehozását a Vallástudományi Központban.

  Földváry Miklós habilitációs előadása (2015. 04. 21.) ▪ Program: A miseliturgia változatainak feldolgozása (45 perc), The Origins of the So-Called Agenda of Hartwick (20 perc). Előttük a jelölt szokásos bemutatása, utána kisebb fogadás lesz, összesen kb. másfél-két óra az esemény időtartama.
       Időpont: 2015. április 21., kedd 14 óra.
       Helyszín: ELTE BTK kari tanácsterem (Múzeum krt. 4., A épület, földszint, a porta után mindjárt balra). Az előadás nyilvános
  .

  A Vallástudományi Önképzőkör második alkalommal ül össze április 15-én, szerdán 14.00-kor az F épület 212-es termében.
       A program:
  Bodzásné Csényi-Nagy Krisztina (Vallástudomány MA): A Wicca szent szövegek problematikája; Szőcs Gergely Géza (Vallástudomány MA): A három mibenléte tana Vasubandhu-nál; Pintér Anna Krisztina (Assziriológia MA): Ninsubur isten funkciókörei. Az előadások egyenként 25 percesek, 5 perc szünet választja el őket egymástól.
       A rendezvényre minden érdeklődő ELTE-hallgatót és -oktatót szeretettel várnak a szervezők.

  Könyvbemutató: Esztergomi zsolozsmáskönyv I–III. (2015. 03. 27.) ▪ Hosszú évek kutatói, szerkesztői és gyakorlati ta­pasz­talatának eredményeképpen, intenzív műhely­munka után megjelent a háromkötetes PSALTERIUM STRIGONIENSE. Esztergom, és általa az egész középkori Magyarország zsolozs­májának alapját jelentő szertartáskönyv kétnyelvű, kot­tázott, történetileg minden részletében hiteles, egyszersmind gyakorlati használatra szánt kiadása.

       A kötetet 2015. március 27-én, pénteken délután 16 órai kez­dettel az ELTE BTK Trefort-kerti kampuszának F épületé­ben (234-es terem) mutatja be a sorozatszerkesztő és lektor, Déri Balázs professzor, majd Szovák Kornél középkor­kutató, az MTA doktora ismerteti a munka hátterét, el­ve­it és jelentőségét a könyv készítőivel folytatott ke­rek­asz­tal-beszélgetés keretében.
       A bemutató lezárásaként sor kerül a pszaltérium kipróbálására, a kiadó pedig a helyszínen kedvezményes áron biztosít lehetőséget a kivételes igé­nyes­séggel készült kötetek megvásárlására. Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel vár az egyetem Val­lástudományi Központja, Latin Tanszéke és az Argumentum Kiadó. A sorozatról, köteteiről bővebben itt. A kötetek beszerezhetők közvetlenül a kiadótól (kedvezményes áron), és a Magyar Egyházzenei Társaság webboltjából is.
       Időpont: 2015. március 27., péntek 16 óra
       Helyszín: ELTE BTK Trefort-kerti kampusz, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F., II. em 234.

  Vallástudományi Önképzőkör (2015. 03. 11.) ▪ Az önképzőkör tavaszi félévének első ülése. Program: Stamler Ábel: Vallástudomány vagy tudományos alapú apologetika? Rudolf Otto munkássága (14:00–14:40) – Megjegyzések, kérdések (14:40–14:55) – Szabó János: Újpogányság-kutató Önképző Műhely: Bemutatkozás (14:55–15:15) – Megjegyzések, kérdések (15:15-15:30).
       Időpont: Szerda, március 11., 14–15.30, March 5, 2015 5:30 pm
       Helyszín: ELTE BTK, Múzeum-kerti kampusz, F. ép. 212.

  Medieval Eschatology and Modern American Apocalypticism (2015. 03. 05.) ▪ The Department of History, the Department of Medieval Studies, and the Center for Religious Studies invite you to a lecture by Philippe Buc (University of Vienna).

       Date: Thursday, March 5, 2015 5:30 pm
       Place: CEU Auditorium.

  Benedek pápa és Julianus Apostata (2015. 02. 26.) ▪ A PPKE BTK Vallástörténeti Kutatócsoportja szervezésében („MŰHELYTITKOK” sorozat) tart előadást Buzási Gábor (ELTE BTK): Egy különös utalás Julianus Apostatára XVI. Benedek Deus Caritas est c. enciklikájában” címmel.

       Az előadás ideje: 2015. február 26., csütörtök, 18–19 óra
       Helyszíne: Párbeszéd Háza, 102-es terem (1085 Budapest, Horánszky u. 20.) Az előadás kötetlen beszélgetéssel zárul. Minden érdeklődőt szívesenk látnak a szervezők.

  A Jézus-ima és a keleti szerzetesség: imaélet a monostorban és azon kívül (2015. 02. 07.) ▪ A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szervezésében tartanak konferenciát a keleti szerzetességről. A részletes programot lásd itt.
       Az előadás ideje: 2015. február 7., szombat, 9–18 óra
       Helyszíne: Sapientia Főiskola, Auditorium Maximum (Bp. V., Piarista köz 1.).

  Indian & Chan Buddhists on Meditation (2014. 11. 27.) ▪ Az ELTE BTK Buddhizmus-kutatás Központja szervezésében tart angol nyelvű előadást TOM TILLEMANS Indian and Chan Buddhists on Meditation: What Has Thinking Got to Do with It? címmel.
       Tom Tillemans holland-kanadai buddhológus, indológus és tibetológus. 1992 óta a Lausanne-i Egyetem Keleti Nyelvek és Civilizációk Tanszékének professzora. Szanszkrit, kínai és filozófia szakon végzett Lausanne-ban és Genfben, majd buddhista tanulmányokból doktorált. Kutatási területe az indiai és tibeti buddhista logika és episztemológia, a madhyamaka filozófia, a tibeti irodalom, nyelvtan és költészet.
       Az előadás ideje: 2014. november 27., csütörtök, 17 óra
       Helyszíne: ELTE BTK, Távol-Kelet Intézet(1088 Bp., Múzeum krt. 4. F épület, magasföldszint, Kodály terem)

  Jelek a vízen (2014. 10. 15.) ▪ Az ELTE BTK Vallástudományi Központja, Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke és a Magyar Hebraisztikai Társaság könyvbemutató tudományos fórumot tart NIRAN (FRIGYESI) JUDIT Jelek a vízen c. kötetéről (Libri, 2014). 
       A
  zenetudós és író szerző (Bar-Ilan és Tel-avivi Egyetem) műve egy kutatás eredményeit bemutató, ugyanakkor személyes és költői stílusban megírt, rendhagyó könyv, amely a hetvenes évek Budapestjének és a tradicionális zsidó liturgiai dallamoknak állít emléket. A szerző a vallásos és a világi élet, a gondolat szabadsága és a politikai elnyomás, a művészi megközelítés és a pontos analízis ellentéteit kutatja a tudományban, a hétköznapokban és a költői felvillanásokban, élet-történetekben és fényképekben — egyetlen műalkotássá komponálva az emlékezés esetlegességét.
      Időpont: 2014. október 15., szerda, 14 óra
      Helyszín: ELTE BTK, Gólyavár, Pázmány Péter terem
      A kb. másfél órásra tervezett beszélgetést Déri Balázs prof. (VtK) vezeti.

  Purum et inmundum — Ritualia III. (2014. 10. 14–15.) ▪ Az ELTE BTK Vallástudományi Központjának konferenciái sorában Purum et immundum (a tiszta és a tisztátalan, az elkülönült és a közös, az egészséges és a beteg) — ezen belül Ritualia III. (a megkülönböztetés rítusai és a tisztulási rítusok).
       Időpont: 2014. október 14–15 (kedd-szerda)
       Helyszín: ELTE BTK Vallástudományi Központ, Múzeum krt. 4/f, 212
       A konferenciához csatlakozik:Az ELTE BTK Vallástudományi Központja, Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke és a Magyar Hebraisztikai Társaság KÖNYVBEMUTATÓ TUDOMÁNYOS FÓRUMA Niran (Frigyesi) Judit: JELEK A VÍZENcímű kötetéről (Libri, 2014). A beszélgetést vezeti: Déri Balázs prof. (VtK). 2014. október 15., szerda, 14 óra, Gólyavár, Pázmány Péter terem. Az előadások nyilvánosak.

  Új szerzemények (2014. 09. 20.) ▪ A Liturgiatörténeti Kutatócsoport digitális forrásgyűjteménye augusztus–szeptemberben a következő szerzeményekkel gyarapodott (a jelölésekről lásd a forrásgyűjtemény kezeléséről szóló oldalainkat):
  • CH, OSB Sankt Gallen – Pontificale Sangallense                        
  • DE, Münster – Missale Monasteriense                                  
  • DE, Nottuln – Missale notatum Notlun                                     
  • DE, BremenMissale Bremense            
  • DE, Trier (?) – Missale notatum Trevirense
  • ES, CordobaManuale Cordubense
  • ES, Elne Missale breviarium et rituale notatum Elnense   
  • ES, Seu d'UrgellMissale Urgellense    
  • FR, ArrasManuale Atrebatense   
  • FR, Bayeux Missale Baiocense   
  • FR, Bazas Missale Vasatense   
  • FR, Châlons-sur-Marne Missale Cathalaunense   
  • FR, Clermont-St FlourMissale Claromontense et Sancti Flori   
  • FR, Châlons-sur-Saône Missale Cabilonense    
  • FR, Die Missale Dyense   
  • FR, Langres Manuale Lingonense   
  • FR, Laon Missale Laudunense    
  • FR, AuxerreManuale Antissidorense
  • FR, Châlons-sur-Marne Missale notatum Cathalaunense    
  • FR, Laon Manuale Laudunense   
  • FR, Le Puy-en-Velay Missale et sacramentarium Anciense   
  • FR, Mâcon Missale Matisconense    
  • FR, OSB Remiremont Missale notatum Romaricense    
  • FR, Senlis Missale Silvanectense   
  • FR, Toul (?) Manuale Tullense    
  • FR, Uzès Missale Uceciense   
  • FR, Valence Missale Valentinense
  • GB, Hereford Missale Herfordense   
  • GB, Norwich Missale Norwicense          
  • HU, HungaryMissale notatum „Istanbul”            
  • IT, Aquileia (?) Missale notatum Aquileiense            
  • IT, Capua Sacramentarium et graduale Capuanum    
  • PT, Évora Manuale Elborense    
  • SE, LinköpingMissale notatum Lincopense

  Niran Judit: Jelek a vízen (2014. 09. 17.) ▪ Könyvbemutató és koncert: Közreműködik: CSENGERY Kristóf, DÉRI Balázs, NIRAN Judit. DUKAY Barnabás, JENEY Zoltán, KURTÁG György műveit előadja RAJK Judit és KÉRINGER László (ének) valamint NÉMETH András (zongora).
       Helyszín: Fuga, 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.
       Időpont: 2014. szeptember 17., 18:00
  .

  Augusztus 20. (2014. 08. 18.) ▪ A Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át augusztus 20-a alkalmából „magas színvonalú munkájáért” indoklással másokkal együtt Déri Balázs, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Latin Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, központunk vezetője.

  Új szerzemények (2014. 06. 16.) ▪ A Liturgiatörténeti Kutatócsoport digitális forrásgyűjteménye júniusban a következő szerzeményekkel gyarapodott (a jelölésekről lásd a forrásgyűjtemény kezeléséről szóló oldalainkat):

  • DE, Hamburg – Missale Hamburgense (1509)
  • ES, Badajoz – Missale Pacense (1529)
  • ES, Burgos Missale Burgense (1507)
  • FR, Bourges Manuale Bituricense (1538)
  • FR, Le Mans Missale Cenomanense (1482)
  • FR, Thérouanne – Missale Morinense (1491)
  • PL, Warmia – Missale Warmiense (1497)
  • SE, Linkoping – Ordinarius Lincopensis (1400)
       A gyűjteményhez, mely szerzői jogi okokból nyilvánosan nem elérhető, a foldvary.miklos[at]btk.elte.hu címen lehet hozzáférést igényelni.

  A szamaritánus Tóra ▪ 2014. június 12-én a BTK Asszirológiai és a Hebraisztikai Tanszékén tart angol nyelvű előadást Stefan Schorch, a Martin Luther Tudományegyetem Halle-Wittenberg professzora. 

       A „The Samaritan Torah in Manuscripts and in Oral Transmission” című előadás a szamaritánus írnoki és szóbeli hagyomány jellegzetességeit tárgyalja, és a szamaritánus tradíció e két ágának viszonyát vizsgálja. A szamaritánusok ma nagyjából 770 fős közössége a héber nyelv és irodalom különleges hagyományát őrzi. Szentírásukat, a szamaritánus Tórát egyrészt kéziratokból ismerjük – közülük a legkorábbi a 11. századból származik –, másrészt szóbeli előadásokból is, amelyek a héber nyelvnek egy i.e. 2–1. században beszélt változatára vezethetők vissza.
       Időpont: 2014. június 12., 18:00
       Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, 234.
       Szervező: BTK Asszirológiai és a Hebraisztikai Tanszék (Meghívó).
  Vallástudományi Szemle bemutatója ▪ A Zsigmond Király Főiskola vezetősége, a Magyar Vallástudományi Társaság és a Vallástudományi Szemle szerkesztősége szervezésében mutatják be a Vallástudományi Szemle 2014/1–2. számát.
       Helye: Zsigmond Király Főiskola, Európa-aula | 1039 Budapest, Kelta u. 2. 
       Ideje: 2014. június 11. (szerda), 16.00 óra 
       A folyóiratszámot bemutatják a szerzők és a szerkesztők. A bemutatót kötetlen beszélgetés követi a szerzőkkel és a szerkesztőkkel Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

  Konferencia ▪ „A Buddha szavainak értelmezése”, konferencia az ELTE-n.
       Időpont: 2014. május 13., kedd
       Helyszín: ELTE, Kari Tanácsterem

  Program

  14:00–14:20: Megnyitó

  I. elnök: Hamar Imre

  • 14:2014:40, Wojtilla Gyula (SZTE): Dhammapada 153-154. Lehetséges interpretációk
  • 14:4015:00, Tóth Erzsébet (ELTE): Śākyamuni Buddha kinyilatkoztatásainak jelentősége a tibeti „fokozatos út” (tib.: lam-rim) tanításban
  • 15:0015:20, Porció Tibor (SZTE): A Törvény betűje és szelleme. Széljegyzetek a Buddhizmus (2013) c. könyv margójára
  • 15:2015:40, Pap Melinda (ELTE): A mahāyāna Mahāparinirvāṇa sūtra „arany penge” hasonlatának tiantai értelmezése – A gyémánt penge című értekezés címének eredete és jelentésrétegei
  • 15:4016:00, Ruzsa Ferenc (ELTE): A Buddha szavainak értelmezése – De hogyan is kell csinálni?

  16:0016:20: Szünet

  II. elnök: Wojtilla Gyula

  • 16:2016:40, Hamar Imre (ELTE): Az Avatamszaka szútra kínai kommentárjai
  • 16:4017:00, Birtalan Ágnes (ELTE): „Burxanii jarlig” A Buddha szavai a mongol rituális szövegekben és a folklórban
  • 17:00–17:20, Körtvélyesi Tibor (ELTE/TKBF): Bráhmin buddhisták, buddhista bráhminok
  • 17:20–17:40, Kelényi Béla (Hopp Ferenc Múzeum): A Buddha szavai és Jézus cselekedetei. A tibeti buddhista és a tibeti keresztény Életkerék
  • 17:40–18:00, Szegedi Mónika (ELTE): Az értelmezés módszerei a filozófiai kommentárokban

  18:00–18:20: Szünet

  III. elnök: Birtalan Ágnes

  • 18:20–18:40, Gelle Zsóka (Universität Wien): Gter ma a hanyatlás koráról – Szerzőség és hitelesség kérdése egy 14. századi tibeti szöveg kapcsán
  • 18:40–19:00, Helfenbein Katalin (ELTE): Dōgen és a Mahāparinirvāṇaszútra
  • 19:00–19:20, Péter Alexa (ELTE): „A Buddha intelmeinek verses gyűjteménye” Tsongkhapa „A fokozatos út részletes kifejtése” című művében
  • 19:20–19:40, Tongori Péter (Universität Hamburg): A köztes lét teóriája az indiai buddhizmusban
  • 19:40–20:00, Hidas Gergely (ELTE): Néhány további megjegyzés a buddhizmus indiai forrásairól
 • Az Írás arcai: Fejezetek a Biblia kultúrtörténetéből Az előadás-sorozatban április 8-án Varga Mátyás (Pannonhalma) ad elő „A vallásos kép státuszának megváltozása a 19. században” címmel.
       Időpont: 2014. ápr. 8., kedd, 16 óra 15.
       Helyszín: ELTE BTK, Múzeum krt. 4/F. Kerény terem. Az előadás-sorozat szervezője: Buzási Gábor.

  Az Írás arcai: Fejezetek a Biblia kultúrtörténetéből Az előadás-sorozatban április 1-jén Schmal Dániel (PPKE) ad elő „A racionális bibliakritika kezdetei és a kinyilatkoztatás problémája a kora újkorban” címmel.
       Időpont: 2014. ápr. 1., kedd, 16 óra 15.
       Helyszín: ELTE BTK, Múzeum krt. 4/F. Kerény terem. Az előadás-sorozat szervezője: Buzási Gábor.
 • Efrém és Atanáz fiai: A kopt és a szír keresztények liturgikus zenéjének kutatásáról A „Kedd délutáni zenetudomány” sorozatban Déri Balázs professzor ad elő a koptok liturgikus zenéjének kutatásáról. A sorozat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszékének tudományos előadássorozata. A programot vezeti: Péteri Lóránt.
       Időpont: 2014. ápr. 1., kedd, 16 óra 30.
       Helyszín: Zeneakadémia, Ligeti György épület, 018-as terem. 1077 Budapest, VII. kerület, Wesselényi utca 52. A rendezvény ingyenesen látogatható, helyfoglalás érkezési sorrendben.
 • Kisebbségi és vallási helyzet a mai Irakban ▪ Dr. Diary A. Majid úr, az Iraki Köztársaság budapesti nagykövetségének nagykövet-helyettese 2014. április 2-án, szerdán 14 órakor magyar nyelvű előadást tart az ELTE BTK Trefort-kerti campusa (VIII. ker., Múzeum krt. 4.) F épületének magasföldszinti Kerényi Károly termében Kisebbségi és vallási helyzet a mai Irakban címmel.
       Az előadás minden ELTE-polgárnak nyilvános. Külsős érdeklődőket is szívesen látunk előzetes bejelentkezés után. A jelentkezéseket a deri.balazs@btk.elte.hu címre várjuk az előadás kezdete előtti 12 óráig (délig). Az egyébként patinás és kiváló terem sajátossága miatt (az ajtó közvetlenül az előadó személy mellett nyílik, a padló recseg, mindenki a későn bejövőre figyel) különösen pontos megjelenést kérünk! 
       Időpont: 2014. április 2., szerda, 14 ó.
       Helyszín: ELTE BTK, Múzeum krt. 4/F., Kerényi Károly terem
 • Sebastian Brock a CEU-n ▪ A Center for Eastern Mediterranean Studies szervezésében tart előadást Sebastian Brock (University of Oxford) Charting the Hellenization of a Literary Culture: The Case of Syriac címmel.
       Időpont: 2014. március 24., hétfő, 17 ó. 30.
       Helyszín: CEU, Budapest, Nádor u. 13., Room 002.
 • Ókor és középkor határán ▪ Az ELTE BTK Ókortudományi Intézete nyilvános előadás-sorozatában tart előadást Földváry Miklós Ókor és középkor határán – A keresztény kultúra önképe és kezdetei címmel.
       Időpont: 2014. március 6., csütörtök, 16 ó.
       Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár, földszinti terem.
 • Biblia és liturgia ▪ Az Írás arcai sorozat (Fejezetek a Biblia kultúrtörténetéből) következő előadását Déri Balázs professzor úr tartja a fenti címmel.
       Időpont: 2014. március 4., kedd, 16 ó 15 p.
       Ízelítő: „Mind a zsidó, mind a tradicionális keresztény liturgia mennyiségileg is leghangsúlyosabb szöveganyaga a Bibliából vétetik. Egyes (a hit és vallás szempontjából központi jelentőségű) részek liturgikus fölolvasása az istentisztelet csúcspontja (vagy egyik csúcspontja), a fölolvasott szakaszok rendje előírásos, magát a fölolvasás idejét, helyét, módját (recitáció/kantilláció vagy ének), a fölolvasó személyét (rangját, képzettségét) szabályok rögzítik, ugyanúgy, mint a liturgikus használatú Biblia (illetve a jelzett, kiemelt jelentőségű könyvek, válogatások) előállítását, őrzési helyét, rituális tiszteletét. A további szövegek között különös szerepe van a Zsoltárok könyvének, melynek recitálása vagy éneklése (néhány más verses szakasszal együtt) az istentisztelet idejének jelentős részét teszi ki, parafrázisai további verses szövegekben jelennek meg. Az istentisztelet szövege az előállítás technikáját tekintve hosszabb-rövidebb Biblia-részletek centonizációjának: válogatott szövegek új rendbe való összeillesztésének tekinthető. Az ünnepekhez és más alkalmakhoz való válogatás, illetve a szövegek új rendben való összeállítása már önmagában is interpretatív aktus.”
       A kurzus nyitott minden érdeklődő számára!
 • 2014. február 27 ▪ Buddhizmus: könyvbemutató ▪ 2014. február 27-én mutatják be a „Buddhizmus” című kötetet, amely a L’Harmattan Kiadó „Vallástudományi könyvtár” sorozatában jelenik meg. A könyvet Szilágyi Zsolt, a Belső-ázsiai Tanszék tudományos munkatársa és Hidas Gergely, az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék megbízott előadója szerkesztette. A kötetet Vásáry István, a Török Filológiai Tanszék egyetemi tanára, az MTA levelező tagja méltatja.
       Ez a könyv az első olyan átfogó tanulmánygyűjtemény, amelyben hazai orientalisták, kutatók és egyetemi oktatók tárgyalják a buddhizmus sajátosságait, irodalmát és történetét. A gyűjteményben olvasható tizenöt tanulmány a Buddha korától több eset­ben napjainkig végigvezetve mutatja be a választott témákat Indiától egészen Mongólia, Japán és Indonézia vidékéig.
       A kötet szerzői: Wojtilla Gyula, Hidas Gergely, Körtvélyesi Tibor, Szegedi Mónika, Ruzsa Ferenc, Szántó Péter, Pap Melinda, Hamar Imre, Kósa Gábor, Birtalan Ágnes, Szabó Balázs, Porció Tibor, Bethlenfalvy Géza, Szilágyi Zsolt és Sárközi Alice.
       Időpont: 2014. február 27., 16:00
       Helyszín: ELTE BTK Kodály-terem 
       (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F) 
 • 2013. november 19. és 20. ▪ Religio(nes) vallástudományi konferencia ▪ Az ELTE BTK Vallástudományi Központja idei konferenciáját 2013. november 19-én és 20-án tartotta az ELTE Trefort kerti campusa 4/F épületének Kerényi Károly termében. A  részletes programot lásd →itt. | A vallástudományi önképzőkör második őszi ülésének (November 20.) témája és előadója – Herner Máté: A rózsafüzér a buddhizmusban, az iszlámban és a kereszténységben. Az ülés a Religio(nes) vallástudományi konferencia keretében volt megtartva, az ELTE Trefort kerti campusa 4/F épületének Kerényi Károly termében, 14 órai kezdettel. 
 • 2013. május 16. ▪ Jean-Pierre Moisset (1965) francia egyháztörténész, a Michel de Montaigne Egyetem (Bordeaux III) előadója, a több nyelvre is lefordított „Histoire du catholicisme” című könyv szerzője, műve magyar változata megjelenésének alkalmával az ELTE BTK Vallástudományi Központjának szervezésében angol nyelvű előadást tartott Budapesten: REASSESSING VATICAN II: 50 YEARS LATER címmel. Helyszín és időpont: ELTE BTK Gólyavár, Pázmány terem; 2013. május 16., csütörtök 10 óra.
 • 2013. március 21. ▪ Újabb nyilvános vendégelőadás a CEU Comparative Approaches to Abrahamic Studies sorozatában: Hans G. Kippenberg ad elő március 21-én, csütörtökön, 17:30-as kezdettel In a World Globalizing: The Communities of Abraham’s Heirs. Helyszín: Nádor u. 9., Popper terem.
 • 2013. február 7. ▪ Az ELTE BTK Filozófia Intézete az Ókortudományi Intézet közreműködésével 2013. február 7-én, csütörtökön délután a Trefort-kerti kampusz F épületének Kodály-termében ünnepi összejövetelt tartottak Tatár György, a kar c. egyetemi tanára tiszteletére. Az összejövetel előadói Bíró Dániel, Borbély Gábor, Geréby György, Komoróczy Géza, Ribáry Márton, Ruzsa Ferenc, Steiger Kornél és Turán Tamás voltak.
 • 2012. december 5. ▪ Gólyavári esték  (szerda, 18 óra) ▪ A sorozatban ez alkalommal Déri Balázs professzor úr tartott nyilvános tudományos előadást „Ellenénekek, válaszolatok, körülvágások: lesz-e liturgikus fordulat a középkortudományban?” címmel. Az előadás helyszíne a Gólyavár volt (ELTE BTK, Múzeum krt. 4.).
 • 2012. november 18. ▪ A Liturgikus terepgyakorlat 3. című kurzus  hallgatói november 18-án Csömörre látogattak, az evangélikus gyülekezet istentiszteletére. A fényképeket Gyöngyösi Csilla és Ilyefalvi Emese készítette.
 • 2012. október 28. ▪ Beszélgetések az egyházzenéről (október 28., 15 óra 5 perc) ▪ A Bartók Rádió azonos című zenei-liturgikus ismeretterjesztő műsorának október 28-án, vasárnap 15 óra 5 perckor kezdődő adásában ez alkalommal Bach kantátáiról (a mai liturgiában) beszélgetett Kamp Salamonnal, a Lutheránia karnagyával, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Karvezetés, Zenei Elméleti és Kórustanszékének vezetőjével és Farkas Zoltán zenetörténésszel, a Bartók Rádió intendánsával Déri Balázs zenetudós, a Magyar Egyházzene című folyóirat felelős szerkesztője, a sorozat műsorvezetője.
 • 2012. október 1. ▪ Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében címmel hirdettek konferenciát graduális és PhD-hallgatóknak, illetve doktori képzésre készülőknek. A konferencia célja a címben megjelölt téma komplex, interdiszciplináris megközelítése, a meglévő tudományos határokon átívelő szempontrendszer kialakítása. Időpontja: 2012. november 9., helyszíne az ELTE Múzeum körúti kampuszán lesz. Jelentkezési határidő: 2012. október 15.
 • 2012. szeptember 30. ▪ Beszélgetések az egyházzenéről (szeptember 30., 15 óra) ▪ A Bartók Rádió azonos című zenei-liturgikus ismeretterjesztő műsorának szeptember 30-án, vasárnap 15 óra 5 perckor kezdődő adásában ez alkalommal az őszi zsidó ünnepekről és azok keresztény párhuzamairól beszélgetett Verő Tamás főrabbival (Budapest, Frankel Leó utcai zsinagóga) és Földváry Miklós István liturgiatörténésszel (ELTE BTK Latin Tanszék/LFZE Egyházzene Tanszék) Déri Balázs zenetudós, a Magyar Egyházzene című folyóirat felelős szerkesztője, a sorozat műsorvezetője.
 • 2012. szeptember 8. ▪ Lezajlott a Liturgikus terepgyakorlat 3. című kurzus első őszi hétvégéje Csatkán, a Kisboldogasszony-napi cigánybúcsún és a rédei református gyülekezetben (fotók: Kecskés Péterné Gyöngyi): Galéria.
 • 2012. szeptember 14. ▪ Kötelespéldány, az Erasmus Kollégium rendezvénysorozata. Kerekasztal-beszélgetés Grace Davie A vallás szociológiája című művéről. A beszélgetés meghívott résztvevői: Erdélyi Ágnes, Wessely Anna, Déri Balázs. Időpont: szeptember 14., 17 óra. Helyszín: ELTE BTK Filozófiai Intézet, Múzeum krt., I ép., 2. em. 208-as terem.
 • 2012. szeptember 13. ▪ Kötelespéldány, az Erasmus Kollégium rendezvénysorozata. Kerekasztal-beszélgetés az Angyalok az ókortól Szent Tamásig (szerkesztette: Xeravits Géza, Tamási Balázs, Szabó Xavér) című kötetről. A beszélgetés meghívott résztvevői: Geréby György, Tatár György, Xeravits Géza. A beszélgetés moderátora: Parlagi Gáspár. Időpont: szeptember 13., 17 óra. Helyszín: ELTE BTK Filozófiai Intézet, Múzeum krt., I ép., 2. em., Bence György terem.
 • 2012. június 30. ▪ A Vallástudományi Központ vezetőjének ideiglenes megbízása | Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja június 30-án kelt kinevezési okmányával megbízta Déri Balázs egyetemi tanárt „központvezetői feladatok ellátásával a Vallástudományi Központban 2012. július 1-től a pályázat kiírásáig, legkésőbb 2013. június 30-ig terjedő időszakra.”
 • 2012. május 21. ▪ Az ELTE Szenátusa létrehozta az ELTE BTK Vallástudományi Központját | Az ELTE Szenátusa Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a C/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát Vallástudományi Központ létrehozásáról a Bölcsészettudományi Karon. (A szenátusi ülés jegyzőkönyvét ld. itt, 12. sz. mell.).
 • 2012. március 22. ▪ Az ELTE BTK Kari Tanácsa támogatta a Vallástudományi Központ létrehozását | Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Tanácsa Dezső Tamás előterjesztésére a 2012. március 22-ei ülésén egyhangúlag, 47 igen szavazattal támogatta a Vallástudományi Központ létrehozását.
 • 2011/2012-es tanév, tavaszi félév ▪ Vallástudományi Önképzőkör indult | Gyöngyösi Csilla és Ilyefalvi Emese I. éves vallástudomány mesterszakos hallgatók kezdeményezésére és szervezésében elindult a vallástudományi önképzőkör, mely a félévben háromszor tartott ülést.