Vallástudomány minor (2011-től)

VALLÁSTUDOMÁNY DISZCIPLINÁRIS MINOR 
(2011-től felvetteknek)

A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatóinak hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE társkarai hallgatóinak. Más intézmények vendéghallgatóinak a minorok felvétele a szakfelelős hozzájárulásával lehetséges.  A minor alapvető áttekintést ad a világvallásokról és a vallástudomány legfontosabb témaköreiről. Irodalmi, történeti, kultúrtörténeti tanulmányok kiegészítéseként is szolgál, s a végzettek eligazodnak (pl. önkormányzati, menekültügyi munkában) a sokkultúrájú világ vallási kérdéseiben. A minor a „vallástudomány” mesterszak vagy interkulturális kommunikációs és hasonló tanulmányok előkészítéséül is szolgál.

Jelek, rövidítések:

 • G         =         gyakorlati jegy
 • K         =         kollokvium
 • Sz        =         szigorlat
 • V         =         vizsga
 • k          =         kötelező tanegység
 • kv         =         kötelezően választható tanegység
 • v          =         választható tanegység

Az előfeltételek jeleinek magyarázata:

 • Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételét megelőző félévben kell eredményesen elvégezni.
 • Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételével azonos félévben kell eredményesen elvégezni.
 • Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk.
 • * = Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Vallástudomány diszciplináris minor

 • A minor felelőse: 
  • dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Latin Tanszék)
  • Dr. Bodnár István habil. egyetemi docens (Filozófia Intézet/Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék)  
 • A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel
 • A minorra felvehető hallgatók létszáma: 20 fő

A táblázat rubrikái:

 • Kód
 • Tanegység
 • Félév
 • Értékelés
 • Köt. vál.
 • Óraszám
 • Kredit
 • Előfeltétel

Bevezető tantárgyak: 10 kredit

VAL11-101.X

(Bevezető előadások meghirdetés szerint, pl. vallás és filozófia, bevezetés a teológiába)*

1/2

K

k

30

4

 

VAL11-111

Forrásismeret, módszertan

1/2

G

k

30

3

 

VAL-121

Bibliaismeret

5/6

G

k

30

3

 

Vallásismeret: 9 kredit

A VAL-131.X–136.X tanegységek közül 3 választandó. VAL-131.X–136.X tanegységek a minor felelősének döntése szerint teljesíthetők a Karon meghirdetett vagy más intézményben fölvett tanegységekkel is.

VAL11-131.X

(Judaizmus)*

3–5

K

v

30

3

 

VAL11-132.X

(Kereszténység)*

3–5

K

v

30

3

 

VAL11-133.X

(Iszlám)*

3–5

K

v

30

3

 

VAL11-134.X

(Hinduizmus)*

3–5

K

v

30

3

 

VAL11-135.X

(Buddhizmus)*

3–5

K

v

30

3

 

VAL11-136.X

(Egyéb vallások)*

5/6

K

v

30

3

 

Törzsképzési elméleti tantárgyak (választandók): 4 kredit

FIL-361.X

(Vallásfilozófia)*

2/3

K

v

30

4

 

VAL11-141.X

(További elméleti tárgyak, pl. vallás­fenomenológia, teológia, vallási etika)*

2/3

K

v

30

4

 

Szent nyelvek: 12 kredit

A hallgató nyelvi tanulmányaitól függően, a minor felelősével egyeztetve, alapozó nyelvi tanegységekkel teljesítheti a nyelvi követelményeket.
(Mesterszakra jelentkezés esetén nyelvi záróvizsgát kell tennie az egyik nyelvből.)

 

(Héber, görög, latin, arab, szanszkrit, páli, tibeti, kínai, stb.)

3–5

G

k

180

12

 

Kultusz és művészet: 4 kredit

A minor felelősének döntése szerint teljesíthető más tanegységekkel is.

VAL11-151.X

(Előadások a kultikus ikonográfia, liturgia, zene tárgyköreiből)*

(1 előadás választandó)

3/4

K

k

30

4

 

Vallás és modern társadalom: 3 kredit

VAL11-161.X

(Vallásszociológia, politikai teológia, vallás és jog, valláspolitika stb.)*

 5/6

K

k

30

3

 

Összehasonlító vallástörténet: 8 kredit

VAL-171

Összehasonlító vallástörténet 1.

4

K

k

30

4

 

VAL-172

Összehasonlító vallástörténet 2.

5

G

k

30

4

171

                                                       összesen:

 510

50

 

*A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstől függően változik.
Az egyes tanegységeket a minor felelőse tartja nyil­ván,
az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve.